Ordenances municipals

ORDENANCES FISCALS

 

Les ordenances fiscals són les normes que regulen els tributs municipals. Cada tribut requerix una ordenança on es detalla: qui ha de pagar, el concepte pel qual ha de pagar, les bases que servixen per a calcular la quantia de l'impost i la tarifa o percentatge que ha d'aplicar-se.

     
icono application/pdf Taxa per otorgament de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos.  
icono application/pdf Taxa per l'assistència i estància en l'Escola Infantil.  
icono application/pdf Impost sobre béns immobles (I.B.I.).  
icono application/pdf Impost sobre construccions.  
icono application/pdf Taxa per expedició de documents administratius.  
icono application/pdf Taxa per otorgament de llicències municipales d'ocupació d'edificacions.  
icono application/pdf Impost sobre l'increment del  valor dels terrenys de naturalesa urbana.  
icono application/pdf Preu públic per la matrícula en els cursos o activitats organitzades per l'Ajuntament de Genovés.  
icono application/pdf Taxa per prestació de servicis o realització d'activitats: Llicència d'obertura d'establiments.  
icono application/pdf Taxa per recollida de fem.  
icono application/pdf Taxa del cementeri municipal.  
icono application/pdf Taxa por llicències urbanístiques.  
icono application/pdf Aprovació dels PAI.  
icono application/pdf Impost sobre vehícles de tracció mecànica.  
icono application/pdf Veu pública.  
icono application/pdf Taxa per visites al Museu de la Pilota.  
icono application/pdf Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.  
icono application/pdf Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.  
icono application/pdf Taxa per instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectàcles, atraccions o recreació, situats en terreny d'ús públic local, axí com industries del carrer i ambulants.  
icono application/pdf Taxa per piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.  
icono application/pdf Taxa per entrada de vehícles a través de les voreres i reserva de vía pública per a aparcament exclusiu, parada de vehícles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus.  
icono application/pdf Taxa per assistència i cessió d'ús de les instal·lacions de l'Auditori Municipal.  
icono application/pdf Taxa per instal·lació de bases de telefonia mòbil.  
icono application/pdf Taxa per recollida i retirada de vehicles de la via pública i estada en dipòsit.  

 

GENÈRIQUES

 

Estes ordenances generals, també anomenades ordenances de policia i bon govern, regulen les activitats dels ciutadans i les seues relacions amb l'Administració municipal.

     
icono application/pdf Administració electrònica.  
icono application/pdf Aprovació definitiva bases generals dels PAI.  
icono application/pdf Protecció d'arbratge d'interés local.  
icono application/pdf Ordenança rural.  
icono application/pdf Venda no sedentària en el mercat ambulant municipal.  
icono application/pdf Normes bàsiques per a la convivència ciutadana i govern municipal.  
icono application/pdf Tràfic, circulació de vehícles a motor i seguretat viària.  
icono application/pdf Ordenança de protecció de l'espai urbà.  
icono application/pdf Ordenança per a la protecció, difusió i pràctica de la colombicultura.  
icono application/pdf Ordenança protecció d'animals domèstics i de companyia.  

 

REGLAMENTS

 

Els reglaments regulen l'organització i funcionament dels òrgans, servicis i unitats administratives municipals.