Serveis socials

 

DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS: Ajuntament de Genovés
TELÈFON: 96 222 91 66  FAX: 96 222 91 80
HORARI: Dimarts i dijous de 10.00 a 14.00h 

 

Què són els Serveis Socials?
 
Els serveis socials comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions que tendeixen a ajudar a les persones i grups socials a resoldre els seus problemes; superant les seues dificultats i a crear i aconseguir recursos adequats per millorar la seua qualitat de vida i la integració en la comunitat o entorn social al qual pertanyen.

Es tracta de garantir a la ciutadania:

 • La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social.
 • La coordinació dels recursos i de les iniciatives públiques i privades, així com dels aspectes socials dels sistemes sanitaris i educatius.
 • El ple desenvolupament de la persona en el si de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels serveis socials.

 

Els serveis socials s'han de coordinar amb altres sistemes que incideixen en la qualitat de vida i benestar social, com són els sanitaris, educatius, culturals, mediambientals i urbanístics.

Per tant, es tracta d'atendre les persones en les seues necessitats. Aquesta atenció es pot prestar directament en alguns casos, quan es tracte de recursos que depenen del sistema de serveis socials i en altres el que es farà és informar i derivar cap a altres sistemes de protecció social com la Seguretat Social, els serveis públics d'ocupació, els sistemes sanitari i educatiu, etc.


Programes dels serveis socials municipals
 
1. Servei d'Informació, Orientació i Assessorament Tècnic.
Dirigit a tots els ciutadans i ciutadanes per informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de l'exercici dels mateixos i dels recursos socials adequats per resoldre les seves necessitats.

 

Informació sobre prestacions pròpies del sistema de serveis socials:

 • Pensions no contributives (invalidesa i jubilació).
 • Reconeixement i prestacions per a persones amb discapacitat.
 • Família nombrosa.
 • Reconeixement de dependència i prestacions associades.
 • Programes per a majors: "no estigues sol en Nadal", "menjar a casa", teleassistència, ajudes econòmiques per tenir cura de persones grans.

 

Informació i orientació sobre altres recursos i sistemes de protecció social, per tal que les persones vagin bé orientades a aquests recursos, facilitant, de vegades, impresos necessaris per a les gestions:

 • Institut de la Seguretat Social (pensions contributives, ajuda per fills i filles a càrrec, supervivència viduïtat, etc.)
 • Servei Valencià de Salut i Conselleria de Sanitat (targetes sanitàries per a població estrangera, reintegrament de despeses de desplaçament per assistència sanitària)
 • Serveis públics d'Ocupació: demanda d'ocupació, formació.

2. Emergència social.
Programes que tenen per objectiu l'atenció de les necessitats més bàsiques per a aquells ciutadans i ciutadanes que no les puguen abordar per si mateixos, mitjançant la gestió de les prestacions econòmiques.

3. Programes de Cooperació Social.
Per impulsar i fomentar la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat social, de manera que es faciliti una integració més eficaç de les persones en la societat, així com l'animació comunitària amb la finalitat de promoure activitats de grup tendents a que siguin les pròpies persones d'una comunitat els que assumisquen la seua problemàtica, i busquin solucions a aquesta.

 • Activitats per a la gent gran, a través de les associacions de pensionistes i jubilats (xerrades, viatges, cursos, tallers, etc.)
 • Activitats per a les dones, a través de les associacions de dones (xerrades, cursos, tallers, viatges, etc.)
 
4. Programes de Convivència.
Orientats a promoure la convivència social i familiar, així com a possibilitar la integració en la comunitat, tot això per mitjà de serveis d'assessorament i orientació, accions divulgatives generals i ajudes a mancances familiars i de situacions conflictives amb la finalitat de:
 • Prevenir i posar remei als problemes derivats de la desintegració familiar.
 • Procurar la solució de situacions de carència, mitjançant el foment dels mitjans de reinserció per col · lectius amb alt risc de marginalitat.

 

Servei d'Ajuda a Domicili:
Per prestar atenció de caràcter domèstic, psicològic, rehabilitador, social, personal i educatiu, quan la situació individual o familiar siga d'especial necessitat, procurant la permanència de la persona en el seu nucli familiar o de convivència d'origen.

 

Servei d'Atenció a la Família i la Infància:
Per tal d'intervenir en aquelles situacions de crisi familiars, que requereixin d'intervenció terapèutica i rehabilitadora, amb especial atenció a la protecció de la infància.

 

5. Programes d'Oci i Temps Lliure.
Que poden ser gestionats per l'administració de la Generalitat, per les entitats locals en el seu àmbit territorial i per institucions o associacions promogudes per la iniciativa privada.

 • Termalisme de l'IMSERSO.
 • Vacances socials i termalisme de la Generalitat Valenciana.
 • Estades de temps lliure per a dones soles amb càrregues familiars.

 

6. Programes d'Intervenció per a la Prevenció i la Inserció Social.

Que tindran com a objectiu el desenvolupament de la intervenció social en persones o grups que necessitin ajuda per a la prevenció dels seus conflictes i la seva inserció personal en el medi social.
 

Campanyes específiques com:

 • Setmana de prevenció de drogodependències
 • Setmana d'activitats de prevenció de la violència de gènere
 • Escola d'Estiu
 • Escola de Nadal

 

Seguiment de mesures penitenciàries de medi obert, tant de persones excarcerades com d'aquelles que hagin de complir condemnes mitjançant la prestació de serveis en benefici de la comunitat.
 

Pla d'Immigració, que té com a objectiu facilitar, des dels serveis normalitzats per al conjunt de la ciutadania, la integració de la població immigrant, mitjançant la informació, orientació, assessorament i gestió dels recursos que possibilitin la seva inserció en el municipi.
 

El Departament de Serveis socials està compost per una treballadora social i una Auxiliar d'Ajuda a Domicili.