Liquidació del pressupost general de l'any 2016
Liquidació de pressupost municipal de l'exercici 2016 en els termes que consten en l'expedient i de conformitat amb el que s'exposa en els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipal.