Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals són les normes que regulen els tributs municipals. Cada tribut requerix una ordenança on es detalla: qui ha de pagar, el concepte pel qual ha de pagar, les bases que servixen per a calcular la quantia de l'impost i la tarifa o percentatge que ha d'aplicar-se.