Periode mitjà de pagament a proveïdors

 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL
Codi Entitat
46-132-AA-000
Entitat
Ajuntament de Genovés

Exercici

Trimestre

Ràtio d'Operacions Pagades

Ràtio d'Operacions Pendents de Pagament *

Període Mitjà de pagament Trimestral *

2014 Tercer 61,68 13,01 41,74
2014 Quart -0,99 36,65 13,67
2015 Primer 2,81 175,53 21,12
2015 Segon 29,83 -12,97 10,06
2015 Tercer 6,71 60,63 31,18
2015 Quart 45,19 4,80 39,45
2016 Primer 5,61 -6,77 0,71
2016 Segon -6,51 4,52 -5,29
2016 Tercer -10.73 32.86 -3.50
2016 Quart -13.65 142.11 -2.10
2017 Primer -12.32 -23.34 -14.70
2017 Segon -12.78 -20.13 -13.73
2017 Tercer 7.10 -9.63 2.50
2017 Quart -8.22 -25.59 -9.37
2018 Primer -10.21 -7.28 -9.35
2018 Segon 4.14 0.00 4.14
2018 Tercer 1.70 0.00 1.70
En dies
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL - GLOBAL
Exercici Trimestre Període Mitjà de pagament Global *
2014 Tercer 41,74
2014 Quart 13,67
2015 Primer 21,12
2015 Segon 10,06
2015 Tercer 31,18
2015 Quart 39,45
2016 Primer 0,71
2016 Segon -5,29
2016 Tercer -3.50
2016 Quart -2.10
2017 Primer -14.70
2017 Segon -13.73
2017 Tercer 2.50
2017 Quart -9.37
2018 Primer -9.35
2018 Segon 4.14
2018 Tercer 1.70

 

* Quan la dada es refereix a un import negatiu, és representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació al període previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim.