Tauler d'anuncis
10/07/2017

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per assistència i estada a l'escola infantil municipal de primer cicle de Genovés

05/07/2017 - Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per assistència i estada a l'escola infantil municipal de primer cicle de Genovés. (Publicat al BOP el 05/07/2017)

- 15/09/2017 - Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per assistència i estada a l'escola infantil municipal de primer cicle de Genovés (Publicat al BOP el 15/09/2017)

 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de la piscina, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegsordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de la piscina, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs

05/07/2017 - Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de la piscina, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. (Publicat al BOP el 05/07/2017) 

- 15/09/2017 - Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàleg (Publicat al BOP el 15/09/2017)

 

Reglament de l'Escola Infantil Municipal de primer cicle del Genovés

22/06/2017 - Aprovació inicial de la modificació del reglament de l'Escola Infantil Municipal de primer cicle del Genovés, que deroga l'anterior. (Publicat al BOP el 05/07/2017)

18/08/2017 - Aprovació definitiva de la modificació del reglament de l'Escola Infantil Municipal de primer cicle del Genovés, que deroga l'anterior (Publicat al BOP el 18/08/2017)

 

Modificació puntual número 3 del Pla General d'Ordenació Urbana de Genovés

- 08/05/2017 - Certificat de secretaria respecte a l'acord de la junta de govern local

- 26/07/2017 - Informe de l'arquitecte municipal

- 01/08/2017 - Publicació DOGV nº 8096

- 10/08/2017 - Anunci sobre informació pública de la modificació puntual número 3 del pla general d'ordenació urbana de Genovés

- 05/01/2018 - Anunci sobre aprovació definitiva (BOP nº 4 de 05/01/2018)

 

Ordenança municipal per a la concessió de subvencions en règim de concurència competitiva per a la realització d'activitats esportives

- 10/08/2017 - Edicte d'aprovació inicial

- 25/10/2017 - Aprovació definitiva BOP nº 205

- 17/11/2017 - Anunci convocatòria per a la concessió de subvencions esportives en règim de concurrència competitiva

- 17/11/2017 - Annexos

- 28/11/2017 - Arxiu powerpoint amb les instruccions a seguir

 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terreny d'ús públic local, així com industries de carrer i ambulants

- 10/08/2017 - Edicte d'aprovació inicial

- 25/08/2017 - Publicació BOP nº 164

- 25/10/2017 - Aprovació definitiva BOP nº 205

 

Edicte de l'Ajuntament de Genovés sobre aprovació definitiva de la modificació de crédits nº 5 / 2017 sobre crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

- 29/09/2017 - Publicació BOP nº 189

 

Edicte de l'Ajuntament de Genovés sobre aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de l'exercici 2017

- 29/09/2017 - Publicació BOP nº 189

 

Reglament de l'ús d'instal·lacions i locals municipals

- 30/10/2017 - Aprovació inicial BOP nº 208

- 27/12/2017 - Aprovació definitiva BOP nº 245

 

Aprovació de la normalització lingüística del nom del municipi

- 05/01/2018 - Publicació BOP nº 4 de 05/01/2018 - Període d'informació pública (20 dies hàbils)