TRANSPARÈNCIA

Amb aquesta secció a la web es preten apropar a veïns i veïnes tota la informació rellevant relacionada amb la gestió dels recursos públics.

 

És la resposta als requeriments legals fixats tant en la vigent llei estatal “Llei 9/2013, de 9 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern” com l’autonòmica “Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana”.

 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'ANY 2016

NÒMINES ALCALDIA

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

PRESSUPOST 2017

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2017-2019 / PUBLICACIÓ BOP 30-10-2017 Nº 208