Matrícula Escola infantil municipal, curs 2018-19
Informació i instruccions sobre el procediment de matrícula a l'Escola Infantil Municipal de 1er cicle del Genovés, curs 2018-19.
24/05/2018

Per al curs escolar 2018-19 s’ha simplificat el procediment de matrícula eliminant el procés previ d’admissió. Per tant es farà directament el procediment de matrícula.

 

L’oferta de places per al curs escolar 2018-19 en l’Escola Infantil Municipal de 1r Cicle és la següent:

 • 1 unitat de 0 a 2 anys amb 8 places.
 • 2 unitats d’1 a 2 anys amb 26 places.
 • 2 unitats de 2 a 3 anys amb 40 places.

 

 

QUI POT FER LA MATRICULA?

Podran realitzar la sol·licitud de matrícula els xiquets nascuts en:

 • 2018 o amb previsió de nàixer abans del 31/12/18: per a la unitat de 0 a 2 anys.
 • 2017: per a les unitats d’1 a 2 anys.
 • 2016: per a les unitats de 2 a 3 anys.

 

 

TERMINI DE MATRICULACIÓ

Del 28 de maig al 6 de juny, ambdós inclosos.

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • Sol·licitud de matrícula.
 • DNI del pare/mare o tutor.
 • Llibre de família on conste la filiació del xiquet/a.
 • En el cas d’acolliment familiar o pre-adopció, documentació que ho acredite.
 • Llibre de família nombrosa, si és el cas.
 • Carnet de vacunació o certificat equivalent del xiquet/a.
 • En cas de discapacitat del xiquet/a, certificat acreditatiu emès per la Conselleria de Benestar Social.
 • Full de domiciliació del pagament dels rebuts de l’Escola Infantil firmada pel titular del compte bancari.
 • Document sanitari a emplenar pel pediatra (el centre de Salut facilitarà el model).
 • Per als alumnes no nascuts en el moment de realitzar la matrícula, caldrà presentar un informe mèdic amb la data prevista de naixement del xiquet/a.
 • Document de conformitat amb el reglament del centre.

 

 

LLOC DE RECOLLIDA DE LA DOCUMENTACIÓ

El model de sol·licitud de matrícula i la documentació necessària podran recollir-la en les dependències de l’Escola Infantil, en l’horari de 9:00h a 9.30h i/o de 15:00h a 15:30h, o descarregar-la en l’apartat de Escola Infantil Municipal en www.genoves.es.

 

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

La presentació de la sol·licitud de matrícula i la documentació que l’acompanya s’entregarà per registre d’entrada a l’Ajuntament, en horari de 10 a 14 hores

 

 

INFORMACIÓ D’INTERÉS

 • Per al curs escolar 2018-19 s’estableix una única entrada en setembre, a excepció dels nasciturus que podran entrar a partir dels 4 mesos del seu naixement.
 • L’aula de 0-2 anys solament es posarà en funcionament amb un mínim de 5 alumnes matriculats, en cas contrari l’aula no funcionarà.
 • L’horari del centre per al curs escolar 2018-19 serà:
 • Matí: de 9h a 12:30h
 • Vesprada: de 15h a 17:15h.
 • El centre ofertarà el servei de menjador escolar sempre i quan hi haja un nombre mínim d’alumnes interessats. Per tal de fer la valoració els pares/mares interessats hauran de marcar la casella del menjador en el full de matrícula.
 • El preu del servei d’Escola Infantil serà de:
 • 85 € per als alumnes matriculats i beneficiaris de l’ajuda del bo infantil de la Conselleria d’Educació.
 • 123,25 € per als alumnes matriculats fora de termini i per als matriculats dins del termini però que no siguen beneficiaris del bo infantil de la Conselleria d’Educació.
 • Sobre aquestes taxes seran d’aplicació les bonificacions que establisca l’ordenança fiscal vigent d’assistència a l’Escola Infantil.

 

 

IMPORTANT ALUMNES DE 2 A 3 ANYS

Per al curs escolar 2018-19 la Conselleria d’Educació estableix la gratuïtat de l’escolarització per als alumnes de 2 a 3 anys en escoles infantils municipals. Per tant, aquesta escola infantil disposarà de 40 places gratuïtes per als alumnes matriculats i que sol·liciten l’ajuda d’escolarització de la Conselleria d’Educació (Bo Infantil).

L’Ajuntament del Genovés informarà als pares dels terminis que estableixca la Conselleria d’Educació per a la sol·licitud de les ajudes d’escolarització (Bo Infantil) així com de la documentació necessària per a sol·licitar-la.

En el supòsit que hi haja més sol·licituds de matrícula d’alumnes de 2 a 3 anys que places disponibles, sols tindran garantida la matrícula els alumnes que estaven matriculats en este centre en el curs escolar 2017-18.

L’assignació de les places restants es realitzarà seguint els criteris de baremació establerts a l’article 29 del Reglament de l’Escola Infantil Municipal de 1er Cicle de Genovés, publicat al BOP núm. 169, d’01/09/2017. Per a la realització de la baremació es requerirà als pares que presenten la documentació escaient en el termini màxim de 3 dies hàbils.

 

Per a més informació sobre el procediment de matrícula cal dirigir-se a l’Escola Infantil Municipal del Genovés en horari escolar o cridant al telèfon del centre 96-222 96 23.

 

Més informació sobre l'escola infantil en: http://www.genoves.es/page/escola-infantil-genoves