Modificació de crèdits nº 19/2018
Edicte de l’Ajuntament de Genovés sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits nº 19/2018 del pressupost en vigor, en la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa, que no afecten altes i baixes de crèdit de personal.
3/12/2018