Ple extraordinàri 29 de setembre a les 20.00h
Sessió de caràcter extraordinària el proper divendres dia 29 de setembre de 2017 les 20:00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, i d'acord amb el següent ordre de dia.
28/09/2017

ORDRE DEL DIA:
• Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior de data 31 d'agost de 2017.
• Donar compte al ple de les resolucions d'alcaldia i acords de la junta de govern local. resolucions d'alcaldia 242/2017 a 375/2017 i actes de la junta de govern local de les sessions de data 5 de juny de 2017, 26 de juliol de 2017.
• Aprovació inicial pla estratègic de subvencions 2017-2019.
• Acord d'inici sobre canvi denominació del municipi.
• Acceptació cessió de vial.
• Aprovació definitiva compte general de l'exercici 2016.
• Aprovació inicial del reglament regulador de l'ús d'instal·lacions i locals municipals.
• Moció per a la protecció de la infància víctima de violència.
• Moció en suport de Elkouria Badbad Hafed i la seua família
• Torn obert de paraules.