Serveis municipals de trebal social i atenció a persones en situació de dependència
Procés selectiu per al nomenament de funcionaris interins, mitjançant el sistema de concurs, per als serveis municipals de treball social i atenció a persones en situació de dependència.
15/05/2017

Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu. El termini per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la exclusió acaba el 19 de maig inclòs (el 17 de maig es festiu local) .