Serveis socials

l'Ajuntament de Genovés ofereix diferents serveis dins de l'àrea de Serveis Socials:

 

Treballadora Social: 

 

PROGRAMES DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

1. Servei d'Informació, Orientació i Assessorament Tècnic.
Dirigit a tots els ciutadans i ciutadanes per informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de l'exercici dels mateixos i dels recursos socials adequats per resoldre les seves necessitats.
Informació sobre prestacions pròpies del sistema de serveis socials

2. Emergència social.

Programes que tenen per objectiu l'atenció de les necessitats més bàsiques per a aquells ciutadans i ciutadanes que no les puguen abordar per si mateixos, mitjançant la gestió de les prestacions econòmiques.

3. Programes de Cooperació Social.

  • Per impulsar i fomentar la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat social, de manera que es faciliti una integració més eficaç de les persones en la societat, així com l'animació comunitària amb la finalitat de promoure activitats de grup tendents a que siguin les pròpies persones d'una comunitat els que assumisquen la seua problemàtica, i busquin solucions a aquesta.
  • Activitats per a la gent gran, a través de les associacions de pensionistes i jubilats (xerrades, viatges, cursos, tallers, etc.)
  • Activitats per a les dones, a través de les associacions de dones (xerrades, cursos, tallers, viatges, etc.)

 

4. Programes de Convivència.
Orientats a promoure la convivència social i familiar, així com a possibilitar la integració en la comunitat, tot això per mitjà de serveis d'assessorament i orientació, accions divulgatives generals i ajudes a mancances familiars i de situacions conflictives amb la finalitat de:

  • Prevenir i posar remei als problemes derivats de la desintegració familiar.
  • Procurar la solució de situacions de carència, mitjançant el foment dels mitjans de reinserció per col · lectius amb alt risc de marginalitat.

Servei d'Ajuda a Domicili:

  • Per prestar atenció de caràcter domèstic, psicològic, rehabilitador, social, personal i educatiu, quan la situació individual o familiar siga d'especial necessitat, procurant la permanència de la persona en el seu nucli familiar o de convivència d'origen.
  • Servei d'Atenció a la Família i la Infància:
  • Per tal d'intervenir en aquelles situacions de crisi familiars, que requereixin d'intervenció terapèutica i rehabilitadora, amb especial atenció a la protecció de la infància.

 

5. Programes d'Oci i Temps Lliure.
Que poden ser gestionats per l'administració de la Generalitat, per les entitats locals en el seu àmbit territorial i per institucions o associacions promogudes per la iniciativa privada.
Termalisme de l'IMSERSO.
Vacances socials i termalisme de la Generalitat Valenciana.
Estades de temps lliure per a dones soles amb càrregues familiars.

 

6. Programes d'Intervenció per a la Prevenció i la Inserció Social.
Que tindran com a objectiu el desenvolupament de la intervenció social en persones o grups que necessitin ajuda per a la prevenció dels seus conflictes i la seva inserció personal en el medi social.
Campanyes específiques com:
Setmana de prevenció de drogodependències
Setmana d'activitats de prevenció de la violència de gènere
Escola d'Estiu
Escola de Nadal

Seguiment de mesures penitenciàries de medi obert, tant de persones excarcerades com d'aquelles que hagin de complir condemnes mitjançant la prestació de serveis en benefici de la comunitat.
Pla d'Immigració, que té com a objectiu facilitar, des dels serveis normalitzats per al conjunt de la ciutadania, la integració de la població immigrant, mitjançant la informació, orientació, assessorament i gestió dels recursos que possibilitin la seva inserció en el municipi.
El Departament de Serveis socials està compost per una treballadora social i una Auxiliar d'Ajuda a Domicili.