Urbanisme

 

DIRECCIÓ: Ajuntament de Genovés
TELÈFON D'INFORMACIÓ: 96 222 91 66  FAX: 96 222 91 80
 
HORARI INFORMACIÓ I CONSULTES / PIC (PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL):
De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h.
 
HORARI ARQUITECTE/ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL:
Dimecres de 12.00 a 14.00 h. Prèvia cita.
 
HORARI CONSULTA CADASTRE:
Consultar calendari adjunt. L'horari es de 10.00h a 14.00h.
 
Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
Dia 10   14   9   11   12   14  
 

 

PIC GENOVÉS (PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL)

 

Servicis que ofereix el PIC

  • Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital.
  • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegits, relatiu als immobles de la seua titularitat.
  • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.

 

Requisits

  • Lliure accés per a la consulta i certificació de dades cadastrals no protegits que consten en la Base de Dades Nacionals del Cadastre.
  • Ser titular cadastral, el seu representant o persona autoritzada per ell, per a la consulta i certificació de les dades cadastrals protegides dels immobles de la seua titularitat.

 

Documentació

  • Acreditació de la identitat, per mitjà de la presentació del corresponent Document Nacional d'Identitat ( D.N.I. ), Número d'Identificació Fiscal (N.I.F. ) o Número d'Identificació d'Estranger ( N.I.E.).
  • Acreditació, si és el cas, de la representació o de l'autorització.

 

Perquè un tercer puga accedir a les dades cadastrals d'un titular, precisa d'una autorització d'este en què s'expresse la identitat d'autoritzant i autoritzat (nom, cognoms, D.N.I. i direcció), així com l'objecte de tal autorització, o el que és el mateix, el tràmit per al que el titular cadastral autoritza específicament eixa persona, no sent admissible la presentació d'autoritzacions de caràcter general. Així mateix, tal autorització haurà d'acompanyar-se de fotocòpia de D.N.I./ N.I.E. en vigor del titular cadastral, devent la persona autoritzada acreditar la seua identitat presentant la seua documentació davant dels funcionaris encarregats de la prestació dels serveis del PIC.

Tractant-se de dades cadastrals protegides, la normativa sobre els Punts d'Informació Cadastral únicament permet l'accés a estos serveis a qui figura inscrit en el Cadastre com a titular cadastral.

Per tant, la falta de coincidència entre el NIF de qui figure com titular cadastral i el del sol·licitant, actue per si o per representació, determina que no puga ser atesa la sol·licitud, sent en estos casos precisa la intervenció de la Gerència / Suggeriment del Cadastre, a la que l'interessat ha de desplaçar-se o bé dirigir un escrit descrivint la situació particular que impedeix l'accés a les dades cadastrals protegides i sol·licitant la correcció de les dades que es consideren erronis.

Tampoc podran atendre's en el Punt d'Informació Cadastral les sol·licituds dels que s'emparen en algun dels supòsits d'interès legítim i directe establerts en l'article 53 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.